استئومیلیت(Osteomyelitis)

استئومیلیت(Osteomyelitis)-بیماری عفونی استخوان‌ها

استئومیلیت(Osteomyelitis) چیست؟ خلاصه استئومیلیت(Osteomyelitis) استئومیلیت را می توان به ” استئو ” به معنی استخوان ، و ” میلیت ” ، به معنی التهاب بافت های چربی درون استخوان ، تجز...