اختلال نافرمانی مقابله‌ای

اختلال نافرمانی مقابله‌ ای کودکان چقدر شایع است؟

اختلال نافرمانی مقابله ای کودکان اختلال نافرمانی مخالف وضعیتی است که در آن کودک الگوی مستمری از رفتار غیرهمکاری، سرکشی و خصمانه را نسبت به افراد صاحب قدرت نشان می ...