TMJ

اختلال مفصل گیجگاهی فکی(TMJ)

اختلال مفصل گیجگاهی فکی(TMJ) چیست؟ (TMJ) مخفف مفصل گیجگاهی فکی است.  مفاصل گیجگاهی فکی شما در دو طرف صورت شما ، درست جلوی گوش شما قرار دارند. TMJ ها استخوان فک پایین شما را ...