ارتز چیست؟- کاربرد ارتز یا اسپیلنت در کاردرمانی

وسایل کمکی  در اکثر درمان های توانبخشی جسمی (کاردرمانی و فیزیوتراپی) یک جز مهم از فرایند درمان محسوب میشوند. دو زیر شاخه از این وسایل ارتز ها و پروتز ها هستند که ما د...