آرنج گلف بازان

آرنج گلف بازان یا اپیکوندیلیت داخلی چیست؟

آرنج گلف بازان چیست؟ اپیکوندیلیت داخلی نوعی تاندونیت است ، وضعیتی که با التهاب یا سوزش تاندون مشخص می شود.  در مورد اپیکوندیلیت داخلی ، استفاده بیش از حد یا آسیب با...

آرنج تنیس بازان یا اپیکوندیلیت جانبی چیست؟

مقدمه آرنج تنیس بازان هرکسی می تواند آرنج تنیس بازان (اپیکوندیلیت جانبی) داشته باشد ، نه فقط ورزشکاران. حرکات مکرر بازو باعث ضعیف شدن ماهیچه های بازو و پارگی تاندون ...