خدمات کلینیک:

کاردرمانی جسمی

کاردرمانی ذهنی

گفتاردرمانی

اتاق تاریک

توانبخشی حرفه ای دست

آدرس: اصفهان؛ خیابان رزمندگان نبش کوچه بیست و هفتم، توان افزا

تلفن: ۰۹۱۰۳۶۰۹۶۰۰

۰۹۳۰۳۱۲۶۴۷۵