*بهناز چقاجردی*

مشاور کودک و بازی درمانگر کلینیک توان افزا ۱.کارشناس ارشد روان شناسی از دانشگاه خمینی شهر ، ۲.عضو سازمان نظام روان شناسی ۳.مرکز مشاوره آوای مهر، مرکز معلولان ذهنی ش...