کودکان بیش فعال

کودکان بیش فعال و درمان این کودکان

علت و مشکلات بیش فعالی بیش فعالی حدودا قبل از7 یا 8 سالگی شروع می شود. این گونه کودکان بیش فعال بی قرارند و توانایی آرام نشستن در یک جا را ندارند. معمولاً دستورات دیگر...