کاردرمانگر کلینیک توان افزا


سابقه تحصیلی : کارشناسی ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

، ۹۵ سابقه شغلی : مشغول به کار در کلینیک بینش شاهین شهر

مشغول به کار در مرکز نگهداری سالمندان پرتو اميد شاهین شهر مشغول به کار در کلینیک توان افزا اصفهان